Tegenprestatie en participatiewet

De Participatiewet geldt sinds 1 januari 2015.

Bijstandsuitkering

In de Participatiewet is vastgelegd dat iedereen in ruil voor een bijstandsuitkering een maatschappelijk nuttige activiteit moet verrichten. Het kan dan gaan om vrijwilligerswerk, maar ook om mantelzorg. Als je (fulltime) zorgt voor een kind onder de 5 jaar, vervalt de verplichting van de tegenprestatie.

De tegenprestatie mag reintegratie op de arbeidsmarkt niet in de weg staan. Ook mag het niet leiden tot verdringing van betaalde arbeid. Hoe de tegenprestatie wordt ingericht, wordt in overleg met de gemeente bepaald.

Als een bijstandsgerechtigde niet aan de verplichte tegenprestatie voldoet, kan er gekort worden op de uitkering.

UWV

Mensen die door een ziekte of handicap alleen met hulp kunnen werken, of die helemaal niet werken, vallen ook onder de Participatiewet. Zij hebben echter niet te maken met de Tegenprestatie.Het UWV kan deze mensen helpen bij het zoeken van een geschikte arbeidsplaats.

Hieronder is een schema van de uitkeringen en bijbehorende plichten en mogelijkheden voor vergoeding.

Coördinator Vrijwilligers

 Vrijwilligersbeleid, vervulling vacatures, vertrouwenspersoon voor de aanwezige vrijwilligers, informeren van het bestuur.

lees meer

Website beheerd door Smyler Web